Přednáška 21. 4. 2022 v Praze

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku prof. PhDr. Marie Čechové, DrSc. s názvem

Kam spěje vývoj nejen flexe proprií?

Přednáška se bude konat v místnosti č. 18 na FF UK od 17:30 hod.

Příspěvek se zaměří na formální morfologii v širším slova smyslu, tedy i na odvozování proprií, nejen na jejich skloňování, a to i se zřetelem k tendencím u apelativ. Budou se porovnávat propriální podoby systémové a novotvary užívané v současné komunikaci, shody a diference mezi apelativy a proprii. Dále bude položena otázka, do jaké míry si současná čeština drží ohýbání jako podstatný rys flexivního jazyka a zda si udrží ohebnost u propriálních pojmenování, event. do jaké míry. 

JS