Záznamy přednášek

ROK 2020

8. 10. 2020
Mgr. Radek Šimík, Ph.D., ve spolupráci s Mgr. Jakubem Slámou
Relativní věty uvozené výrazem jak

22. 10. 2020
Doc. Mgr. V. Cvrček, Ph.D. a kol.:
Registry v češtině

5. 11. 2020
PhDr. Lucie Radková, Ph.D., Mgr. Jarmila Mádrová
O terénním výzkumu ve specifickém prostředí aneb
Nejen o armádní mluvě užívané v Afghánistánu

5. 11. 2020
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. a Mgr. Hana Žižková, Ph.D.
Homonymie mezi oikonymy a antroponymy zakončenými na -slav jako problém automatické morfologické analýzy

10. 12. 2020
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Jsou všechna intranzitivní slovesa disponována vyjadřovat prezentační význam? Pohled z hlediska lexikální sémantiky (na anglickém materiálu)

Písemné materiály k přednášce

17. 12. 2020
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Kvazislovotvorba
K otázce analogie a anomálie při tvoření slov v nové slovní zásobě

ROK 2021

18. 2. 2021
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Přechodníky v překladových a nepřekladových textech
aneb Kdo pašuje transgresivy

4. 3. 2021
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Model jazykové situace

18. 3. 2021
Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Jak se sluha byrokratem stal: Sémantické posuny ve staroruské administrativní terminologii

8. 4. 2021
doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
„…opatřují se texty nejnutnějšími vysvětlivkami pod čarou nebo diferenciálním slovníčkem…“
Textová lexikografia ako súčasť pestovania bilingvizmu a biliterárnosti v česko-slovenskom kontexte

22. 4. 2021

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

Jesi to vůbec bude někoho zajímat: zvukový profil syntaktických vzorců ve spontánní interakci.

13. 5. 2021

PD Dr. phil. Markus Giger

Úvahy o možné typologii jazykových situací


ROK 2023

13. 4. 2023

Prezentace k přednášce PhDr. Libuše Čižmárové

Česko(,) nebo Česká republika aneb Jak se jmenuje naše vlast

19. 10. 2023

Prezentace k přednášce doc. PhDr. Jiřího Nekvapila, CSc.

Funkční diferenciace pravopisu

Prezentace k přednášce Mgr. Jiřího Jelínka, Ph.D.

Autorská slova a jejich utváření v původní a překladové fantastické literatuře

Prezentace k přednášce PhDr. Šárky Zikánové, Ph.D.

Individuální porozumění jazyku jako výzva pro počítačovou lingvistiku

Prezentace k přednášce doc. PhDr. PaedDr. Miloslava Vondráčka, Ph.D.

Slovnědruhové kontinuum

ROK 2024

Prezentace k přednášce prof. Petra Mareše (22. 2. 2024)

Slova o obrazech. Ke stylu výtvarné publicistiky Josefa Čapka

Prezentace k přednášce Hany Mžourkové a Kláry Dvořákové

„Vybrat vhodné oslovení je na celékorespondenci to nejtěžší.“: k proběhlému výzkumu postojů ke kontaktovým formulím v současné české korespondenci.