Informace pro autory

Jazykovědné aktuality (časopis Jazykovědného sdružení ČR) přinášejí vědec­ké články z oboru lingvistiky, recenze, zprávy o konferencích a informace o čin­nosti Jazykovědného sdružení ČR. Časopis je otevřen také začínajícím lingvis­tům. Tematická čísla bývají věnována mimo jiné seminářům pořádaným JS. Příspěvky procházejí interním recenzním řízením.

Své texty zasílejte na na e-maily: lucie.saicovarimalova@ff.cuni.cz; nebo: marie.koprivova@ff.cuni.cz

Součástí článků je abstrakt v angličtině v rozsahu 100 až 200 slov (včetně překladu titulu článku) a seznam klíčových slov v počtu 3 až 10, též v angličtině. Abstrakt by měl být svou povahou rematický a shrnovat obsah celého článku, nikoli jen výsledky.
Ostatní typy příspěvků (kronika, recenze, zprávy) abstrakt ani klíčová slova nemají.

Pravidla pro úpravu příspěvků

1. Pro editaci textu používejte editor Word, písmo Times New Roman o velikosti 12, řádkování 1,5. Nepoužívejte automatické formáty ani různé druhy písma. Text zarovnejte do bloku.

2. Články čleňte do kapitol opatřených číslovaným nadpisem. I další úrovně členění (1.1 apod.) musí mít nadpis. Nečíslujte odstavce.

3. V textu lze používat kurzivu, tučné písmo pro zdůraznění a poznámky pod čarou.

4. Na literaturu se v textu odkazuje příjmením autora, rokem vydání díla, popř. stránkovým údajem v závorkách (Kopečný, 1980, s. 34).

5. Seznam literatury je uveden na konci; řadí se abecedně podle příjmení autora. V seznamu literatury má být uvedena pouze literatura, která je v člán­ku citována.

6. V oddílech Kronika a Nové publikace se bibliografické údaje uvádějí přímo v textu (do závorky).

7. Bibliografické záznamy mají následující podobu:

Garvin, P. L. (1993): Funkční empirismus – noetický podklad soudobého funk­cionalismu. Slovo a slovesnost 54, s. 241–253.

Ivanič, R. (1994): Characterizations of context for describing spoken and written discourse. In: S. Čmejrková – F. Daneš – E. Havlová (eds.), Writing vs Speaking: Language, Text, Discourse, Communication. Tübingen: Gunter Narr Verlag, s. 181–186.

Mathesius, V. (1982): Jazyk, kultura a slovesnost. Praha: Odeon.