Informace pro autory

    Jazykovědné aktuality (časopis Jazykovědného sdružení ČR) přinášejí vědec­ké články z oboru lingvistiky, recenze, zprávy o konferencích a informace o čin­nosti Jazykovědného sdružení ČR. Časopis je otevřen také začínajícím lingvis­tům. Tematická čísla bývají věnována mimo jiné seminářům pořádaným JS. Příspěvky procházejí interním recenzním řízením.

    Své texty zasílejte e-mailem Soně Schneiderové, výkonné redaktorce Jazyko­vědných aktualit (sona.schneiderova@pedf.cuni.cz). Součástí článků je abstrakt v angličtině v rozsahu 100 až 200 slov (včetně překladu titulu článku) a seznam klíčových slov v počtu 3 až 10, též v angličtině. Abstrakt by měl být svou povahou rematický a shrnovat obsah celého článku, nikoli jen výsledky. Ostatní typy příspěvků (kronika, recenze, zprávy) abstrakt ani klíčová slova nemají. Při úpravě příspěvku je třeba dodržovat tato pravidla:

1. Pro editaci textu používejte editor Word, písmo Times New Roman o velikosti 12, řádkování 1,5. Nepoužívejte automatické formáty ani různé druhy písma. Text zarovnejte do bloku.

2. Články čleňte do kapitol opatřených číslovaným nadpisem. I další úrovně členění (1.1 apod.) musí mít nadpis. Nečíslujte odstavce.

3. V textu lze používat kurzivu, tučné písmo pro zdůraznění a poznámky pod čarou.

4. Na literaturu se v textu odkazuje příjmením autora, rokem vydání díla, popř. stránkovým údajem v závorkách (Kopečný, 1980, s. 34).

5. Seznam literatury je uveden na konci; řadí se abecedně podle příjmení autora. V seznamu literatury má být uvedena pouze literatura, která je v člán­ku citována.

6. V oddílech Kronika a Nové publikace se bibliografické údaje uvádějí přímo v textu (do závorky).

7. Bibliografické záznamy mají následující podobu:

Garvin, P. L. (1993): Funkční empirismus – noetický podklad soudobého funk­cionalismu. Slovo a slovesnost 54, s. 241–253.

Ivanič, R. (1994): Characterizations of context for describing spoken and written discourse. In: S. Čmejrková – F. Daneš – E. Havlová (eds.), Writing vs Speaking: Language, Text, Discourse, Communication. Tübingen: Gunter Narr Verlag, s. 181–186.

Mathesius, V. (1982): Jazyk, kultura a slovesnost. Praha: Odeon.