Přednáška 16. května 2024 (Praha)

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na poslední přednášku jarního běhu, kterou prosloví

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.prof. PhDr. Aleš Klégr 

Přednáška nese název

Neviditelné anglicismy

Téma anglicismů je dnes aktuálnější než kdykoli předtím. Angličtina proniká do všech oblastí komunikace a projevuje se na všech stylistických rovinách. Dosavadní popis a výzkum se v drtivě většině soustředil na tzv. přímé či přejímkové anglicismy, tj. anglická slova užitá v české promluvě. V poslední době se v zahraničí pozornost obrací k nepřímým, tzn. překladovým anglicismům. V češtině se označují jako lexikální a sémantické kalky, ale řadí se k nim i další jevy, jako jsou gramatické anglicismy. Vzhledem k tomu, že původ tohoto typu anglicismů není zřejmý stejně jako to, že jde o přejímky, začíná se pro ně užívat zastřešující název „neviditelné“ anglicismy. Prezentace stručně shrne poznatky, k nimž autoři dospěli při rozboru vzorku kalků, pokusí se popsat jejich specifikum a význam a zasadit je do širšího kontextu anglických přejímek a anglicizace. 

Přednáška se koná v místnosti č. 18 FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 od 17:30 hod.

 

JS