Přednáška 8. 4. 2021

Přednáška

Doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. prosloví ve čtvrtek 8. dubna od 17:30 hod. přednášku s názvem: „…opatřují se texty nejnutnějšími vysvětlivkami pod čarou nebo diferenciálním slovníčkem…“
Textová lexikografia ako súčasť pestovania bilingvizmu a biliterárnosti v česko-slovenskom kontexte

Přednáška proběhne online prostřednictvím platformy Zoom. Nezapomeňte si tedy zažádat o zaslání odkazu zde. Členové JS ho automaticky obdrží mailem. Pokud nedostáváte maily s odkazy, ozvěte se nám prosím na mail: jazykovednesdruzeni@seznam.cz.

Pohľad na edičnú výbavu literárnych diel v česko-slovenskom (č.-s) priestore odkrýva existenciu
nezanedbateľného špecifického fenoménu: textovej lexikografie zameranej na podporu čítania diel slovenskej
(s.) a českej (č.) literatúry v druhom jazykovom spoločenstve v origináli. Potrebu čitateľskej lexikálnej opory pri
čítaní v pôvodine vyvoláva skutočnosť, že vstupná bilingválna kompetencia čitateľa opierajúca sa len o základnú
vzájomnú zrozumiteľnosť jazykov často nestačí. Čitateľská lexikálna opora sa podľa miery zapustenia do textu
literárneho diela ukladá na škále od zdvojovania (vysvetlenia potenciálne neznámych slov v zátvorke priamo
v texte) cez prekladové lexikálne poznámky pod čiarou (slovníčky) po dvojjazyčné prílohové slovníčky pripojené
na záver literárneho diela. So s.-č. (menej č.-s.) textovou lexikografiou týchto typov sa stretávame v rozličných
obdobiach, no osobitne v medzivojnovom čase a v prvých desaťročiach po vojne existovali na Slovensku
vydavateľské projekty s. literárnych diel, kde prílohové s.-č. slovníčky predstavovali stabilnú súčasť edičnej
výbavy. Investície do prípravy slovníčkov oporných pri recepcii konkrétneho literárneho diela možno vnímať
ako jeden z výstupov dobovej kultúrnej politiky zameranej na súbežné pestovanie bilingvizmu a biliterárnosti
(bikultúrnosti). Vo výskumnom pohľade predstavuje problematika dobovej tematizácie potreby textovej
lexikografie sféru jazykového manažmentu dotýkajúcu sa otázky vzájomnej zrozumiteľnosti a (rozvíjania)
receptívneho bilingvizmu, na druhej strane možno prílohové slovníčky s ich rozličným koncepčným uchopením
a realizáciou vnímať ako špecifickú a nie bezvýznamnú súčasť. dvojjazyčnej lexikografie.

JS