Přednáška 19. května 2022 Praha

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc. s názvem

Značkování složených slovesných predikátů v korpusech řady SYN (verbtag)

Přednáška se koná v místnosti č. 18 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 ve čtvrtek 19. 5. od 17:30 hod.

Anotace přednášky:

Od vydání korpusu SYN2020 (prosinec 2020) je v tomto korpusu i v mladších korpusech (SYNv9 a SYNv10) současné češtiny možné vyhledávat podle všech slovesných morfologických kategorií, a to i těch, které se vztahují k víceslovným slovesným predikátům, jež v češtině převažují. Kromě značky/atributu „tag“ je totiž možné využívat i atributu „verbtag“, který obsahuje údaje o tom, zda sloveso (spolu)vytvářející slovesný význam je pomocné, nebo plnovýznamové, dále údaj o slovesném způsobu, diatezi, osobě, číslu a čase. Značkování se týká jak slovesných predikátů vyjádřených jedním slovem (3. osoba sg. indikativu prézentu: Čtu rád detektivní příběhy), tak slovesných predikátů víceslovných (přítomný kondicionál 1. osoby singuláru: Pak bych mu s chutí nabídla výhodnou smlouvu). Autor představí pojetí značkování atributem „verbtag“, jednotlivé sledované morfologické kategorie a jejich hodnoty a na příkladech ukáže, co se jak značkuje. Rovněž uvede, jak se plně automatizované počítačové značkování dělá (metoda), a v souvislosti s popsanou metodou předvede příklady snadného značkování jednoduchých víceslovných slovesných komplexů i značkování struktur složitějších, kde je značkování případně interpretačně nejasné, a rovněž struktury, s nimiž má automatické značkování potíže.

JS