Přednáška 10. 12. 2020

Přednáška

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 v 17:30 hod. srdečně zveme na přednášku

prof. PhDr. Libuše Duškové, DrSc.

Jsou všechna intranzitivní slovesa disponována vyjadřovat prezentační význam?

Pohled lexikální sémantiky (na anglickém materiálu)

Materiály k přednášce si můžete stáhnout a vytisknout nebo si je jenom otevřít ve webovém prohlížeči.

Přednáška se uskuteční prostřednictvím platformy Zoom, přenášen bude pouze zvuk. O zaslání odkazu můžete zažádat zde. Členové JS ho obdrží mailem.

Ze sloves vyjadřujících prezentační význam, chápaný jako uvádění nového jevu na scénu, prototypicky v existenciální konstrukci, bylo nejvíce pozornosti věnováno slovesům, která tento význam vyjadřují explicitně (exist, appear, arrive, emerge aj.), a slovesům, která prezentační význam implikují (hover, settle, fly, gleam aj.). Významným rysem této skupiny je sémantická afinita s podmětem. Předložený výklad zkoumá opačný předpoklad, zda jsou pro prezentační funkci některé slovesné významy afinitní s podmětem nepříznivé. Vybraná sémantická skupina zahrnuje slovesa vyjadřující fyzické a psychické projevy nezávislé na vůli, jako belch, hiccup, sneeze, wince aj. Na příkladech z Britského národního korpusu je užití těchto sloves posuzováno z hlediska jejich realizační formy a větného významu, tj. zda je daná realizační forma jednou z realizačních forem prezentační věty (existenciální konstrukce, inverze V – S , rematický S – V, případně jiná) a zda může být její význam interpretován jako prezentační věta.

JS