Přednáška 27. dubna 2023 (Praha)

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku:

Mgr. Martina Beneše, Ph.D. a prof. Neila Bermela

Variantnost a defektivita české morfologie: vybrané příklady

Přednáška nejprve stručně představí projekt Feast and Famine, který se zabývá variantností a defektivitou na morfologické rovině jazyka: Jde o společný projekt osmi institucí z pěti evropských zemí, vedený z britského Sheffieldu. Za výhodu považujeme šířku flektivních jazyků zkoumaných v projektu (češtinu, chorvatštinu, ruštinu, finštinu, estonštinu a běloruštinu) a pestrost metod, které aplikujeme (experimentální práci s dětmi i dospělými, korpusové metody, komputační modely, klasický dialektologický sběr dat). První část přednášky je věnována variantnosti: Zabývá se tím, jak se liší systémově založený popis variantnosti nominativu plurálu životných maskulin 1) v českých mluvnicích (úroveň obecných pravidel) a 2) a v Internetové jazykové příručce (úroveň více než 3000 jednotlivých lexémů) od distribuce příslušných variant v současném psaném jazyce. Jelikož se ukazuje, že popis není s touto distribucí v dokonalém souladu, zaměřuje se dále první část příspěvku na to, proč a jak v korpusech zjištěný stav prezentovat laickým uživatelům prostřednictvím Internetové jazykové příručky a jaké důsledky (resp. překážky) z takové prezentace můžou plynout pro jazykověkulturní a školskou praxi. Druhá část přednášky je věnována defektivitě: V ní se zabýváme otázkou, jak identifikovat a popsat místa (pády, buňky) v českých flektivních paradigmatech, kterým se čeští mluvčí většinou vyhýbají, aniž by tomu příručky věnovaly pozornost. Konfrontujeme obvyklý popis v příručkách s korpusovými daty a výsledky empirického výzkumu jazykového chování uživatelů jazyka, abychom dospěli k závěrům o tom, jak o podobných místech efektivně mluvit a jak je zachycovat v normativních popisech jazyka.

Přednáška se koná od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

JS