Přednáška s členskou schůzí 30. 3. 2023 (Praha)

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku, která bude spojena s členskou schůzí. Můžete si přečíst Zprávu o činnosti za rok 2022.

Přednášku prosloví Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D.

Valence českých deverbálních a deadjektivních substantiv a její zachycení ve valenčním slovníku NomVallex

Česká deverbální a deadjektivní abstraktní substantiva sdílejí řadu valenčních vlastností, zásadně se ale liší v tom, zda jejich valenční struktury připouštějí aktivní i pasivní interpretaci, nebo pouze jednu z nich. V přednášce se zaměřím na substantiva přímo nebo nepřímo odvozená ze sloves, konkrétně na deverbální substantiva (např. vnímání, přesvědčování) a substantiva odvozená z různých typů deverbálních adjektiv (např. vnímavost, vnímatelnost, přesvědčenost, přesvědčitelnost, přesvědčivost). Na základě dat z valenčního slovníku NomVallex představím valenční chování charakteristické pro jednotlivé slovotvorné typy zkoumaných substantiv a doložím, že zatímco valenční struktury některých deverbálních substantiv lze spojovat jak s aktivní větnou strukturou základových sloves (např. pacientovoACT vnímání vysokého zvukuPAT, politikovoACT přesvědčování voličůADDR), tak s jejich pasivní diatezí (např. vnímání vysokého zvukuPAT pacientemACT, přesvědčování voličůADDR politikemACT), deadjektivní substantiva přebírají buď aktivní, nebo pasivní perspektivu svých základových adjektiv, a to zpravidla v závislosti na konkrétním slovotvorném typu, který reprezentují (srov. pacientovaACT vnímavost k vysokému zvukuPAT, vnímatelnost vysokého zvukuPAT pacientemACT, přesvědčenost voličůACT o správnostiPAT jejich volby, přesvědčitelnost voličůADDR, přesvědčivost politikaACT). 

Přednáška se koná od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

JS