Eroze češtiny v německém jazykovém režimu

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku prof. Dr. phil. PhDr. Marka Nekuly, která se uskuteční 11. listopadu 2021 v budově FF UK na nám. Jana Palacha v místnosti č. 18, která se nachází v přízemí. Přednášku je možné vyslechnout pouze prezenčně, nebude nahrávána.

Anotace přednášky

Přednáška se zabývá češtinou mluvčích, kteří po dosažení kritického věku v průběhu 70. a 80. let 20. století vysídlili nebo emigrovali z Československa do Spolkové republiky Německo, kde se němčina stala jejich primárním a čeština jejich sekundárním jazykem. Redukovaný jazykový input v češtině vedl k omezení její aktivace, zvýšení prahu jejího užití, resp. i jejímu zapomínání. Izolace od domovské země i jazykový kontakt s dominantní němčinou tak spoluurčil podobu češtiny ve vyprávění zmíněných mluvčích o jejich jazykové biografii. Spektrum i množství izolačních i kontaktních fenoménů se dává do souvislosti s faktory jako migrační věk, délka pobytu v cílové zemi, komplexnost sociálních kontaktů v prvním jazyce či míra kontaktu s domovskou zemí. Vitalitu jazyka ovšem určují i další faktory. Takovými faktory mohou být rovněž jazykové ideologie a spolu s tím i rozdílný přístup k osvojování, užívání a udržování zmíněných jazyků. V projektu „Language across generations: Contact-induced change in morpho-syntax in German-Slavic bilingual speech (LangGener)“, o jehož česko-německý materiál se přednáška opírá, se tak pracuje se dvěma skupinami mluvčích (pozdními vysídlenci a emigranty), kteří se v tomto ohledu od sebe liší. Ve středu pozornosti je v přednášce nicméně podoba jejich češtiny ve zmíněných biografických vyprávěních.

JS