Přednáška 5. dubna 2023 (České Budějovice)

Aktuality Přednáška
Artemov_prednaska

Anotace přednášky

Přednáška se zakládá na knižní publikaci věnované typologii sídel (či rodových názvů sídel) a sémanticky související fortifikační terminologie v českém a ruském jazyce. Popisovaný shromážděný korpus lexikálních jednotek v obou jazycích se skládá z více než sto dvaceti položek. Kniha se skládá z pěti kapitol, z nichž první dvě se stanou základem přednášky.

Výsledkem první kapitoly je dílčí analýza původu mnoha pojmenování sídel na základě dostupných výkladových, etymologických a dvojjazyčných slovníků. Druhá kapitola, věnovaná procesům onymizace rodových názvů sídel a fortifikační terminologii, se vedle velkého množství původních příkladů z ruské a české toponymie zabývá rozborem slovotvorných mechanismů onymizace a také systematizace sémantických vazeb mezi lexémy této tematické skupiny. Třetí kapitola se zaměřuje na historický aspekt ve vývoji fortifikační terminologie. V ruštině i češtině existovala původní středověká terminologie pro opevnění, která se formovala postupně od doby osídlení historických území. S pokročilým rozvojem pevnostního inženýrství a architektonického umění ve Francii se fortifikační terminologie velmi změnila pod francouzským vlivem, a to jak v Českých zemích, tak v Rusku. Experimentální charakter čtvrté kapitoly je spojen s pokusem představit všechny shromážděné lexikální jednotky jako reprezentaci „superkonceptu“ kontejneru-nádoby, který zahrnuje konceptuální metaforu uzavřeného nebo omezeného prostoru nebo korelaci s ním. Obsah páté kapitoly je zaměřen na problematiku praktického překladu sídelní a fortifikační terminologie.

JS