Přednáška 16. února 2023 (Praha)

Přednáška

Srdečně zveme na přednášku PhDr. Jiřího Zemana, Ph.D. s názvem

Jazykový problém v komunikaci mládeže

Anotace: Přednáška se zabývá tím, jak čeští středoškoláci v soukromých rozhovorech tematizují jazykové problémy, a popisuje, jak tyto rozhovory odrážejí jejich prožívání skutečnosti a jak toto prožívání jazykově ztvárňují. V první části přednášky je popsána tematická a sekvenční výstavba rozhovorů a jsou charakterizovány některé výrazové prostředky pro tento typ rozhovorů typické. Přednáška dále objasňuje, jak mluvčí jazykový problém identifikují, hodnotí a překonávají. Druhá část příspěvku se zabývá metodologickými problémy, které analýza těchto rozhovorů doprovází. Lingvisté mohou obdobné rozhovory využít při zjišťování, co mluvčí chápou jako jazykový problém a jeho příčiny.

Přednáška se koná od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

JS