Zimní běh 2016

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2016

(Není-li uvedeno jinak, přednášky se konají od 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1)

6. 10. 2016

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

K teoretickým otázkám českého pravopisu

Přednáška je věnována teoretickým otázkám českého pravopisu a revizi některých zásadních premis formulovaných prof. Josefem Vachkem. Autor se zabývá jednotkami a distinktivními rysy grafémového psacího systému, paradigmatikou grafémů, českými digrafy čili spřežkami a jeho dalšími strukturními vlastnostmi. Z hlediska funkčního pak konstatuje, že český pravopis má charakter morfematický.

20. 10. 2016

doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.

Česká věta v pohledu lingvistické pragmatiky

Přednáška se věnuje rozhraní syntaxe a lingvistické pragmatiky. Začíná u tradiční české pojmové/terminologické diskuse o větě/výpovědi/větném ekvivalentu; dále hledá odpověď na dvě otázky: a/ zda je možné postihnout pragmatickou interpretaci věty (zejm. její ilokuční sílu) gramatickými/syntaktickými prostředky; b/ zda existují rysy/vlastnosti věty, které jsou „viditelné“ pro pragmatiku, nikoli pro syntax. Jediné takové rysy se objeví při užití věty, a to jejím zasazením do sémanticko-pragmatické matice; vyúsuje to ve zjištění, že i v jazyce typu češtiny lze vidět jev označovaný jako logoforicita.

3. 11. 2016

PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D., Mgr. Hana Goláňová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková, Mgr. David Lukeš, Mgr. Petra Poukarová

Nové korpusy mluveného jazyka v ČNK

V přednášce budou představeny nové korpusy mluveného jazyka, které budou veřejnosti zpřístupněny na začátku roku 2017: korpus neformální dialogické češtiny ORTOFON a nářeční korpus DIALEKT. Oba mají dvouúrovňovou transkripci: ortografickou a fonetickou nebo dialektologickou. Způsobem sběru a zpracování dat navazují na předchozí korpusy řady ORAL, které mapují neformální češtinu již od roku 2002 a v nejbližší době budou lemmatizovány a tagovány, což usnadní jejich využití nejen v lingvistickém výzkumu.

24. 11. 2016

Odborný seminář Výzkum komunikace nejmladších generací

Moderuje doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Seminář se koná v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206, v čase 13.00 – 17.30 hod.

Program:
13.00 prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc., Prešovská univerzita v Prešove: Ako sa rodí pád? (na materiáli komunikácie detí raného veku
      hovoriacich po slovensky)
13.45 PhDr. Filip Smolík, Ph.D., PsÚ AV ČR: Efekty představitelnosti slov v akvizici lexika a morfologie: překvapivé souvislosti
14.05 PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D., PedF UK: Osvojování morfologických kategorií dítětem
14.25 diskuse k prvnímu bloku příspěvků
14.45 – 15.15 přestávka na kávu
15.15 Mgr. Hana Burešová, PedF Hradec Králové a doktorandka na FF UK: Dyslexie u dospívajících
15.35 Mgr. Anna Chromá, doktorandka na FF UK: Reference k mluvčímu a adresátovi: souvislost s jazykovým a sociálním vývojem
15.55 Mgr. Štěpán Matějka, doktorand na FF UK: Osvojování gramatických kategorií u dětí – elektronický dotazník
16.15 Mgr. Anežka Náhlíková, doktorandka na FF UK: Narace u dětí mladšího školního věku
16.25 Mgr. Helena Ózörencik, ÚJČ AV ČR: Jazyková socializace, osvojování jazyka a řeč multilingvních dětí v představách monolingvních
      matek. (Poznámky z výzkumu českých vícejazyčných rodin)
16.55 diskuse k druhému bloku příspěvků
17.30 zakončení semináře

29.–30. 11. 2016

Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu

Workshop se koná v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206, vždy od 9 do 18 hodin.

Podrobné informace a program workshopu: workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu

8. 12. 2016

Prof. Laura Alexis Janda, Ph.D.

Yggurština pro samouky

Jak bychom mohli rozluštit umělý jazyk v románu Lucemburská zahrada Michala Ajvaze a proč bychom to měli dělat? Příběh začíná začátkem léta, kdy Paul, profesor filosofie v Paříži, omylem nat´uká do klávesnice slovo „okitubis“ místo „plotinos“; Google mu nabízí jediný odkaz v nesrozumitelném jazyku yggurštině. Skoro 1000 slov v románu je v yggurštině a kvůli tomuto jazyku Paul přetrpí mnoho složitých a většinou nepříjemných dobrodružství. Nakonec najde poznámky ke gramatice a lexiku yggurštiny. Jsou to ale jen chaotické fragmenty, není tam význam slova „okitubis“ a chudák Paul se vzdá pokusů o porozumění. Ale my čtenáři se nemusíme vzdávat. Třeba nenajdeme význam slova „okitubis“, ale většina yggurských úryvků se dá přečíst. A nám to umožní zajímavý vhled do vesmíru, který autor vytvořil.

15. 12. 2016

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Vybrané problémy gramatiky češtiny pro žáky mladšího školního věku

Přednáška přinese informace o výsledcích grantového projektu GA ČR P407/12/1830 řešeného na katedře českého jazyka PedF UK v Praze v letech 2012–2015. Realizovaný výzkum se zaměřil na postižení způsobů, kterými si žáci osvojují lingvistické informace a uvádějí/neuvádějí je do vztahu se svými intuitivně nabytými jazykovými zkušenostmi.