Přednáška 6. října 2022, Praha

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku

Při hraní karet – beim Kartenspielen – играя в карты. Ekvivalenty neurčitých tvarů slovesných v češtině, ruštině a němčině

Mgr. Jana Kocková, Ph.D.

Neurčité tvary slovesné jsou morfologicky nepříliš homogenní skupinou tvarů, jejich pojetí navíc bývá silně ovlivněno různými tradicemi lingvistického přístupu. Tyto tradice se projevují jak v popisu a výzkumu neurčitých tvarů slovesných v jednotlivých jazycích (především slovnědruhové zařazení), tak i sekundárně v lexikografii a v morfologické anotaci korpusů. V tomto příspěvku představím výzkum ekvivalentů neurčitých tvarů slovesných v češtině, ruštině a němčině podpořený korpusovou analýzou na základě paralelního korpusu InterCorp ČNK. Mezi zkoumané tvary jsou zahrnuta příčestí (resp. verbální adjektiva) a německá participia, přechodníky, infinitivy, verbální substantiva v češtině a substantivizovaný infinitiv v němčině. Z analýzy také nepřímo vyplývají různé frekvence jednotlivých tvarů v daných jazycích a vzájemná konkurence jazykových prostředků.

Přednáška se koná ve čtvrtek 6. října 2022 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, od 17.30 hod.

JS