Přednáška 15. prosince 2022 Praha

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na poslední přednášku letošního roku, kterou prosloví Mgr. Marcin Wągiel, Ph.D.:

Slovanská odvozená kolektiva a jazykové vyjádření vztahu část – celek ve fyzikálním a společenském prostoru

Cílem této přednášky je sémantická analýza dvou druhů odvozených kolektivních substantiv napříč slovanskými jazyky. Kolektiva typu listí (< list) označují množiny neživotných entit, jež jsou primárně konceptualizovány coby specificky uspořádané prostorové konfigurace objektů. Na druhou stranu kolektiva typu duchovenstvo (< duchovní) prototypicky denotují plurality individuí, jež plní podobné funkce v rámci komplexní sociální instituce. Argumentuji tím, že na abstraktní rovině oba druhy kolektiv kódují stejný typ strukturace množiny, přičemž typ listí vyjadřuje fyzikální uspořádání, zatímco typ duchovenstvo zachycuje uspořádání ve společenském prostoru. Slovanský empirický materiál ukazuje, že pro oba typy strukturace mohou v přirozeném jazyce existovat specializované derivační procesy. Analýza pracuje se základními pojmy mereotopologie, což je teorie vztahu část – celek, jež umožňuje zachytit netriviální aspekty významu analyzovaných typů kolektiv.

V rámci tohoto setkání proběhne výroční členská schůze. Prosíme členy o účast.

Přednáška se koná ve čtvrtek 15. prosince 2022 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, od 17.30 hod.

JS