Přednáška 8. října on-line

Aktuality

Relativní věty uvozené výrazem jak

Přednáší Mgr. Radek Šimík, Ph.D. od 17:30 hod. on-line přes Zoom

Odkaz získáte vyplněním formuláře zde

Anotace:

Mgr. Radek Šimík, Ph.D., ve spolupráci s Mgr. Jakubem Slámou

České atributivní relativní věty mohou být uvozeny jak vztažnými zájmeny, jako který či jenž (např. ta zpráva, která/jež nás zaskočila), tak i spojovacími výrazy co jak (ta zpráva, co/jak nás zaskočila). Přednáška se bude věnovat nejméně probádanému typu – vztažným větám uvozeným výrazem jak, zkráceně jak-relativům. Zatímco formálně a stylově se jak-relativa podobají lépe probádaným co-relativům, jejich významová stránka vykazuje specifické rysy: jak-relativum vyžaduje (presuponuje) (i) existenci referenta nominální fráze, již modifikuje, a (ii) adresátovu obeznámenost s tímto referentem. Ve shodě s těmito sémantickými vlastnostmi jsou jak-relativa zpravidla užívána k připomenutí konkrétního referenta, a jsou tak úzce spjata s tzv. připomínacími demonstrativy. Naše analýza je podpořena daty z mluveného korpusu ORAL.

JS