Přednáška 16. března 2023 (Praha)

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku, kterou prosloví PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. . Přednáška nese název

Slovesný vid a jeho souvislosti

Přednáška představí alternativní pohled na kategorii vidu v současné češtině. Východiskem je rozlišení dějových a stavových událostí. Ukazuje, že samotná slovesná forma k vyjádření vidu nestačí, ale že je důležité brát v úvahu širší kontext a sledovat vztahy mezi videm, časem a modalitou. Teorie bude ilustrována analýzami korpusového materiálu. Představený přístup může mít užitečné praktické aplikace: jednak při výuce češtiny jako cizího jazyka, jednak při lexikologickém popisu slovesných významů.

Přednáška se koná od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

JS