Přednáška 10. listopadu 2022 Praha

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku

Metapragmatika – úhel pohledu, nebo další nástroj analýzy? 

doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.

Termín metapragmatika byl uveden v pracích amerického antropologa a lingvisty Michaela Silversteina ze 70. let 20. století. Silverstein, původním zaměřením lingvistický antropolog, chápal užívání jazyka jako jednu z (význam nesoucích) forem sociálního chování. Fakt, že skupina lidí tvoří společnost s určitou kulturou, se projevuje v tom, že sdílejí stejné prostředky sociální komunikace a také normy jejich užívání.

Nejobecnější definice metapragmatiky se odvíjí od definice pragmatiky jakožto lingvistické disciplíny: jestliže se lingvistická pragmatika zabývá užíváním jazyka ve všech jeho aspektech, pak reflexe jednotlivých aspektů tohoto užívání (reflexe tvoření promluv i reflexe jejich interpretace) se může označovat jako metapragmatika (srov. Lucy, 1993, 2000; Verschueren, 1999, 2000). Schopnost reflektovat užívání jazyka se označuje jako metapragmatické povědomí. Ve výpovědích lze rozlišit prvky, které indikují, že účastníci komunikační události, ať už intuitivně, nebo záměrně reflektují vyjadřování u sebe i u komunikačního partnera / komunikačních partnerů.

Metapragmatický přístup bude ukázán (z materiálu ČNK) na fungování částice vlastně, která se např. v Syntaxi mluvené češtiny (2019) řadí mezi prostředky tzv. sebeoprav. Náš příspěvek se bude snažit zjistit, co tato částice vlastně (sic!) opravuje.

Přednáška se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, od 17.30 hod.

JS