Zimní běh 2014

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2014

9. 10. 2014

doc. PhDr. Marie VACHKOVÁ, Ph.D.

Aktuality z lexikografické sekce Ústavu germánských studií

Přednášející a její mladí kolegové z Lexikografické sekce Ústavu germánských studií (Mgr. Věra Kloudová, Ph.D., Mgr. Martin Šemelík, Ph.D., Alžběta Bezdíčková a Tomáš Koptík) představí aktuální korpusový výzkum lexikálně-sémantických vztahů týkající se antonymie, slovotvorby a frazeologie.

6. 11. 2014

PhDr. Ilona JANYŠKOVÁ, CSc.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského včera, dnes a zítra

Přednášející promluví o Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského, který se zpracovává v etymologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně. Připomene historii vzniku slovníku, objasní, proč slovník nejstaršího slovanského spisovného jazyka, zatím jediný svého druhu na světě, vzniká právě v Brně. Představí hlavní rysy slovníku a metody používané při jeho zpracovávání, ukáže jeho význam pro etymologická bádání. Zamyslí se i nad výhledem do budoucna.

13. 11. 2014

PhDr. Josef ŠIMANDL, Ph.D.

Slovotvorné prostředky – soustava, nebo chaos?

V přednášce bude zkoumána otázka, zda v případě slovotvorných prostředků je adekvátní nebo aspoň užitečné mluvit o tom, že vytvářejí soustavu, případně soustavu v jakém smyslu. Argumenty poskytne jednak práce na slovníku afixů, jednak korpusy, pozorované nejen při vyhledávání slovotvorných prostředků, ale i jako zdroj náhodně vybraných textů určitých vlastností.

20. 11. 2014

Přednáškové odpoledne oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR ve spolupráci s Jazykovědným sdružením ČR

Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)

Přednáškové odpoledne se uskuteční v souvislosti s končícím grantovým projektem GA ČR P406/10/1140 (2010–2014). Ve dvou blocích zaznějí přednášky věnované vývoji češtiny zejména v období středověku, které se zaměří na popis a zhodnocení češtiny v tematicky a žánrově různě definovaných dílech. Přednášející budou hovořit mj. o češtině knih městského práva, lékařských knih, slovníků, o českém biblickém překladu či o jazyku variantních verzí Snáře Vavřince z Březové. Materiálovou základnu pro všechny příspěvky tvoří elektronické edice staročeských děl, které byly během řešení projektu připraveny.

Přednáškové odpoledne se koná 20. 11. 2014, v sále č. 206, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1

Program:

13.30–13.50 Alena Černá: Slovo úvodem. Představení grantového projektu.

13.50–14.10 Markéta Pytlíková: Jazyk autora a korektora Nového zákona klementinského

14.10–14.30 Martina Jamborová: Čeština brněnsko-jihlavské sbírky městských právních nálezů

14.30–14.50 Alena Černá: Čeština lékařských knih

14.50–15.10 diskuse

15.10–15.30 přestávka s občerstvením

15.30–15.50 Kateřina Voleková: Čeština slovníků

15.50–16.10 Barbora Hanzová: Čeština tzv. pekelných románů

16.10–16.30 Michal Hořejší: Čeština rukopisů Snáře Vavřince z Březové

16.30–16.50 Miloslava Vajdlová: Cestopis Martina Kabátníka Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–92 – rukopis versus staré tisky

16.50–17.30 diskuse a ukončení

4. 12. 2014

prof. PhDr. Hana GLADKOVA, CSc., doc. PhDr. Marie VACHKOVÁ, Ph.D., a kol.

Odborný seminář Jazyky v kontaktu a otázky cizojazyčné komunikace

Seminář se bude zabývat vybranými otázkami nabývání komunikační kompetence v cizím jazyku, otázkami plurilingvismu a problematikou multilingvní společnosti. Dále se bude věnovat češtině jako jazyku mezikulturní komunikace, včetně faktorů, které tuto komunikaci utvářejí, a to nejen z hlediska současného postavení cizích jazyků v české školní výuce a ve společnosti, ale i z hlediska moderní lingvistiky, tj. zvláště z pohledu sociolingvistického a pragmalingvistického.

Odborný seminář se koná 4. 12. 2014 od 13:30 v sále č. 205, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1

Program:

13:30 Úvodní slovo k organizaci semináře

13:35–13:55 Mira Nábělková, Čeština a slovenčina v súčasnej kontaktovej situácii

13:55–14:15 Milan Hrdlička, Čeština jako cílový jazyk z komunikační perspektivy

14:15–14:35 Veselin Vačkov, Jazyk pod tlakem. Souhra tendencí jazykového vývoje a požadavků charakteristických pro jazyk masových médií

14:35–14:55 Alena Macurová a Radka Nováková, Kontakt češtiny a českého znakového jazyka

15:00–15:30 Diskuse

15:30–16:00 Přestávka s občerstvením

16:00–16:20 Jiří Nekvapil a Tamah Sherman, Jazykový management při českokorejské profesní spolupráci

16:20–16:40 Václav Velčovský, Jazyky ve školství – školství v jazycích. Jazyková politika České republiky

16:40–17:00 Tamah Sherman a Jiří Homoláč, Interakce a její reflexe v kurzu češtiny pro (mladé) Vietnamce

17:00–17:20 Helena Özörencik a Magdalena Antonia Hromadová, Mezigenerační předávání jazyka v jazykově smíšených rodinách

Závěrečná diskuse

11. 12. 2014

Peter Auer (Freiburg i. Br.)

50 Years of German-Related Sociolinguistics

Přednáška tematizuje některé aspekty vývoje německé sociolingvistiky. V 60. letech byl obor pod silným angloamerickým vlivem někdy redukovaným na pojmy Defizithypothese (deficit hypothesis), Differenzhypothese (difference hypothesis) nebo korelační (kvantitativní) přístup kontrastující s etnografickou (kvalitativní) sociolingvistikou. Německá sociolingvistika se časem emancipovala v rámci evropských souvislostí a domácích tradic výzkumu, a to hlavně v oblasti historické sociolingvistiky, výzkumu jazyka po roce 1989 („Wende“-Forschung), sociolingvistiky polycentrických a polyetnických jazyků, ale i ve výzkumu sociolektů (jazyk mladších věkových skupin). Přednáška ukazuje, že emancipační proces německého bádání ovlivňují danosti evropského jazykového a komunikačního prostoru.
Přednáška bude proslovena anglicky.