Jarní běh 2013

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky letního běhu 2013

28. 2. 2013
PhDr. Markéta PRAVDOVÁ, Ph.D. – PhDr. Ivana SVOBODOVÁ
Psaní velkých písmen – znalosti a postoje uživatelů češtiny

V přednášce budou představeny výsledky sociolingvistického výzkumu Psaní velkých písmen v češtině, který uskutečnilo oddělení jazykové kultury ÚJČ AV ČR v období 1. 1. – 30. 6. 2012. Cílem výzkumu bylo zjistit znalost současné kodifikace psaní velkých písmen a postoje k této pravopisné oblasti i k možným kodifikačním změnám.

7. 3. 2013
Prof. Dr. Peter KOSTA
Nejednoznačnost a humor v překladu

Přednáška je věnována konceptu nejednoznačnosti a humoru jako interkulturnímu fenoménu; má upozornit na různé koncepty pojmu humor v literatuře z pohledu psychologie a kognitivní lingvistiky. Ironie, vtip, slovní hříčka (a jejich překládání) budou vyloženy jako pragmatické a kognitivně-sémantické kategorie, s využitím kooperačního principu, konverzačních strategií, implikatur a kritéria relevance. Otázka, jak se stávají funkční součástí textového smyslu, bude kladena v těchto podobách: (1) Jak se lze vyrovnat s nepřeložitelností románu typu Finnegans Wake Jamese Joyce? (2) Smějí se v Rabelaisově románu Gargantua a Pantagruel Francouzi jinak než například Němci v německém překladu? (3) Jak se překladatelé vyrovnali s problémem slovní hříčky, jazykových vrstev a míšením kódů v Haškově „Švejkovi“?

21. 3. 2013
Prof. MUDr. Josef SYKA, DrSc., dr.h.c.
Jazyk a lidský mozek

V přednášce budou shrnuty současné znalosti o činnosti lidského mozku v průběhu vnímání řeči, generování řeči, čtení textu, vnímání znakového jazyka. Pozornost bude zaměřena především na nové poznatky získané zobrazovacími metodami (fMRI, PET, magnetoencefalografie), ale také přímým záznamem činnosti mozkové kůry pomocí elektrod. Část přednášky bude věnována současným představám o evoluci lidského jazyka, včetně úvah o tom, jak mohou k pochopení této složité problematiky přispět znalosti získané pozorováním činnosti mozku zvířat v průběhu vokalizace.

4. 4. 2013
PhDr. Jiří ZEMAN, Ph.D.
Umělý dialog v médiích

O přednášejícím promluví u příležitosti jeho životního jubilea prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

Při výzkumu mediální komunikace byla pozornost věnována zejména rozhovorům, jejichž aktéři komunikovali ve stejném časoprostoru nebo alespoň čase. Přednáška se zaměří na rozhovory, jejichž repliky vznikly v různých časoprostorech, přesto však tvoří kohezní komunikát.

17. 4. 2013
POZOR, přednáška se koná ve STŘEDU 17. 4. ve 14.00 ve studovně ÚJČ, VALENTINSKÁ 1, 1. patro.

Éamon LANKFORD, Cork, Ireland
A Microtoponomy Project: Collection, Mapping and Archiving, in two counties in the South of Ireland

1. General Background Language use, settlement patterns and land division in Ireland. Pre Christian Bardic Schools and the place of An Dinnseanchas, (the study of placelore) on their curriculum.
Monastic Schools (5th Century)and the writing down of An Dinnseanchas.
Divergence of academic and oral language, due to colonisation and the implications of this for toponomy.
2. Microtoponomy Project, 1995-2012
(a) Raison d’etre.
(b) Objectives.
(c) Methodology.
(d) Archiving.
(e) Significance for academic study, public administration and policy.

18. 4. 2013
Eva FILIPPOVÁ, Hons B.A, M.A, Ph.D.
Figuratívny jazyk v komunikácii: predpoklady užívania a porozumenia

Príspevok zhrnie existujúce teoretické prístupy k empirickému výskumu užívania a porozumenia figuratívnemu jazyku v komunikácii. V kontexte ontogenézy budú diskutované jazykové a kognitívne predpoklady pre správne uchopenie niektorých trópov. Príspevok načrtne štádiá pragmatickej kompetencie a sociálne kognitívnych schopností, bez ktorých by porozumenie figuratívnym prostriedkom nebolo úspešné. Špeciálna pozornost´ bude venovaná úlohe irónie v komunikácií a predpokladom jej porozumenia. Dôraz bude kladený nielen na vrodené predispozície žudí produkovat´ a správne interpretovat´ ironické výroky, ale aj na sociálny a kultúrny kontext komunikácie. Výsledky vlastného empirického bádania budú diskutované v kontexte pragmatických teorií.

16. 5. 2013
Prof. PhDr. Jarmila PANEVOVÁ, DrSc.
Elipsa, aneb co v korpusu nenajdeme

źivot lingvisty se s existencí korpusů změnil, je mnohem snazší. Přesto není využití korpusů vždy přímočaré. V přednášce probereme několik typů českých konstrukcí, o nichž se domníváme, že se jejich významová (hloubková) stavba podstatnějším způsobem liší od stavby povrchové, a mluvíme o nich jako o gramatikalizovaných elipsách (srovnávací konstrukce, konstrukce uvozené kromě, místo).