Podzimní běh 2019

10. října 2019

doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD.
(Prešovská univerzita, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)

Reciprocita a jej lexikografické spracovanie v slovenských lexikografických prácach

V prednáške sa budeme zaoberať problematikou reciprocity s osobitným akcentom na jej lexikografické spracovanie v súčasných slovenských lexikografických prácach. Cielom prednášky bude najmä porovnanie spracovania lexikálnej a syntaktickej reciprocity vo Valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe (2014) a v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006, 2011, 2015). Hlavnú pozornosť budeme venovať kritériám na odlíšenie prípadov tzv. odvodených reciprocív a recipročných konštrukcií. Pokial ide o tzv. lexikálne reciprocíva (reciprocíva tantum a odvodené reciprocíva), pokúsime sa ukázať, pri akých sémantických mikroskupinách slovies zaznamenávame výskyt lexikálnych reciprocív. Pokial ide o tzv. syntaktické reciprocíva, pokúsime sa bližšie charakterizovať, ktoré typy participantov sú typicky zasiahnuté reciprocitou (subjektové a objektové reciprocíva).

24. října 2019

doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.

Typologické poznámky k německé jazykovědě za nacionálního socialismu

Přednášející se zejména na konkrétním příkladu slavisty Karla Heinricha Meyera (1890–1945) a indoevropeisty Ericha Hofmanna (1895–1982) bude zabývat motivy pro pozitivní vztah německých intelektuálů k nacionálnímu socialismu. Pokusí se přitom také načrtnout malou typologii těchto motivů a srovná ji s motivy pro pozitivní vztah českých intelektuálů ke komunistickému režimu.

7. listopadu 2019

Jürgen Spitzmüller
(Dept. of Linguistics, Vienna University)

Ideologies of Communication: The Social Link between Actors, Signs, and Practices

Communication is a reflexive practice: People do not only use language (and other semiotic means), they also refer to, and evaluate, language/sign (use) to different degrees. This talk introduces a sociolinguistic concept that accounts for this reflexivity: ideologies of communication. Ideologies of communication include assumptions about, and evaluations of, language proper (widely known and thoroughly examined under the label language or linguistic ideologies) as well as assumptions about, and evaluations of, other communicative modes, such as writing and other graphic signs (scriptal or graphic ideologies), non–verbal communication, forms and formation (media and genre ideologies) as well as agency (e.g., ideologies of creativity). It is argued that communicative ideologies indexically link communicative means with anticipated actors and practices and thus receive their contextualizing function. The talk also introduces concepts that explain how such ideological schemata operate locally, particularly stance and social positioning.

21. listopadu 2019

Odborný seminář Jazyk, text, dialog
Nad dílem Františka Daneše a Světly Čmejrkové

V červenci 2019 uplyne sto let od narození prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc., a v únoru 2020 sedmdesát let od narození PhDr. Světly Čmejrkové, DrSc. Hlavní výbor Jazykovědného sdružení České republiky se rozhodl uctít památku obou významných českých lingvistů, kteří nás opustili před několika lety a které spojovala dlouhodobá harmonická spolupráce, uspořádáním odborného semináře nad jejich dílem. Seminář by měl připomenout, jak jejich odkaz žije v našich myšlenkách a výzkumech; navíc před nedávnem vyšel výbor z prací Světly Čmejrkové, který by nám v hledání těchto návazností mohl pomoci a který bychom na semináři rovněž rádi prezentovali.

Seminář se koná 21. listopadu 2019 od 13.30 hod. v Praze, v budově AV ČR na Národní třídě č. 3, místnost č. 206 ve 2. poschodí.
Program:
13.30 zahájení
13.40 Martin Prošek: K odkazu Světly Čmejrkové a Františka Daneše
14.00 Slavomír Ondrejovič: K synergii S. Čmejrkové a F. Daneše
14.15 Jarmila Panevová: Světla Čmejrková – František Daneš: jejich setkávání na poli gramatiky
14.30 Marie Čechová: Jak jsme se nesetkali a setkávali s Františkem Danešem
14.45 Jana Hoffmannová a Petr Kaderka: Jazyk a dialog v pracích Světly Čmejrkové (k přípravě výboru z jejích studií)
15.00 přestávka
15.30 Daniela Slančová: Dievčatá/ženy a chlapci/chlapi v športovom dialógu
15.45 Oldrich Uličný: Informace, intonace a slovosled (nejen) v NP
16.00 Eva Hajičová: Rematizátory ve světle paralelního anglicko–českého korpusu
16.15 diskuse

5. prosince 2019

Mgr. Václav Čermák, Ph.D.

Vývoj jazykové situace v srbsko–chorvatském jazykovém prostoru v 19. a 20. st.

Prednáška bude věnována vývojovým tendencím srbštiny a chorvatštiny ve srovnání s českým prostředím, případne s jazykovou situací v bývalém Československu. Budou popsána východiska, která vedla k zformování srbochorvatského jazyka a k vývoji jeho forem v jednotlivých oblastech srbsko–chorvatského jazykového areálu, kde budou zohledněny odlišné sociokulturní vlivy, které působily na podobu dnešní srbštiny a chorvatštiny. Vedle čistě gramatických jevů bude zvláštní pozornost věnována otázce užívání písma (latinka a cyrilice) v jednotlivých svazových republikách bývalé Jugoslávie v bežném životě, ale i vývojovým tendencím pravopisu jednotlivých jazyků v průběhu 19. a 20. stol. Přihlíženo bude k postavení “srbsko–chorvatského” jazyka v jednotlivých zemích bývalé Jugoslávie v době fungování společného státu, ale i po jeho zániku.

19. prosince 2019

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. a doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.

Nové překladové publikace o lingvistice

V rámci setkání budou představeny nově vydané překladové publikace nakladatelství Karolinum (edice Lingvistika) a Nakladatelství Lidové noviny (edice Jazyk, společnost, interakce): Teorie lexikální sémantiky Dirka Geeraertse (přeložil Aleš Klégr), Pragmatika Yana Huanga (přeložil Ondřej Dufek), Psycholingvistika bilingvismu editorů Françoise Grosjeana a Pinga Liho (přeložil Jan Chromý) a také upravený dotisk knihy Petera Auera Jazyková interakce (přeložil a do českého kontextu adaptoval autorský kolektiv pod vedením Jiřího Nekvapila).