Jarní běh 2014

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky letního běhu 2014

20. 2. 2014

Rudolf ŠRÁMEK

Propriální sféra jazyka a definice onomastiky

V přednášce je nastíněn vývoj onomastiky od výkladů původu vlastních jmen k pojetí klasifikačnímu, systematizačnímu a k zrodu onomastiky (obecně) teoretické. Pozornost bude věnována koncepci propriální sféry jazyka a jejímu poměru k sféře „apelativní“, a to s ohledem na to, že systémové (systémotvorné) jevy a charakteristiky propriální sféry jazyka mají vlastnost „kategorií“ a nejsou mechanickou kopií jevů apelativních. Jednotlivé kategorie budou podrobněji představeny a na tomto základě budou objasněny důsledky pro pojetí a definování onomastiky.

6. 3. 2014

Vladimír PETKEVIČ

„Ti veselí blázni se zdáli zdraví“ aneb půvab homonymie v češtině

Autor promluví o tom, co bývá mluvčímu i posluchači češtiny často skryto: homonymní slova a konstrukce. Ukáže, jak běžně užíváme homonymních slov a konstrukcí, aniž si to uvědomujeme, nebot´ kontext a situace danou výpověď obvykle zcela zjednoznační. Doloží, jak se zájem o problematiku homonymie zvýšil s příchodem počítačové lingvistiky, která (patrně teprve ona!) vyjevila (typy) homonymie, jež by jinak zůstaly lingvistům skryty. Zmíní se o některých zajímavých typech homonymie (homografie i homofonie) a uvede, co všechno musí (matematický) lingvista o češtině vědět, aby dokázal na základě kontextu správně určit slovní druh a morfologické vlastnosti homonymního slova, ba dokonce jeho význam. Měl by se přitom co nejméně uchylovat k sémantice, nebot´ ta je počítačovými metodami uchopitelná jen velmi obtížně.

20. 3. 2014

Petr MAREŠ

„Peaková desítka“ a „žumpoidní tabloidy“: Předběžné poznámky k popisu stylu současné publicistiky

Přednáška se zaměří na otázku, podle jakých kritérií lze z hlediska povahy komunikační situace vymezovat současnou (psanou) publicistiku, a pokusí se ukázat některé její charakteristické stylové rysy. Půjde např. o to, nakolik můžeme v současnosti operovat s tradiční opozicí mezi automatizací a aktualizací, resp. jak se tato opozice v dnešní publicistice projevuje. Další problémy jsou spojeny s mírou kolokvializace psané publicistiky, tedy s pronikáním různých prostředků neformálního vyjadřování do uveřejňovaných textů.

3. 4. 2014

Ivana ČEŇKOVÁ

Nové komunikační situace v 21. století a jejich dopad na tlumočníky

Globalizace a moderní technologie ovlivňují celou současnou společnost a rozdělují ji na dvě odlišné skupiny obyvatel. Na jedné straně stojí „internetová“ generace, na druhé straně ti, kteří se narodili dříve či vyrůstali v méně prosperující části naší planety, kde elektronické informační technologie nemají k dispozici. I oni ale chtějí své životní podmínky změnit, a proto si hledají místo pro život jinde. Snaží se emigrovat, integrovat se do bohatší západní společnosti a naučit se s novými technologiemi pracovat. Na jedné straně máme všudypřítomnou angličtinu, která stále více zaujímá pozici lingua franca i díky moderním (komunikačním) technologiím, na druhé straně zásluhou migrantů jsme konfrontováni s celou škálou „exotických“ nebo u nás málo rozšířených jazyků. V přednášce se zamyslíme nad tím, jak tato nová informační společnost i rostoucí počet migrantů ovlivňuje profesi tlumočníka, s jakými situacemi a druhy tlumočení se setkává, a jak by se mělo změnit vzdělávání a příprava tlumočníků na tuto novou realitu. Podíváme se, jak technologický pokrok ovlivňuje profesionální život tlumočníků, jak se dá využít při výuce a jak se dá uplatnit v různých výzkumných projektech a grantech.

24. 4. 2014

Hana GLADKOVA a kol.

Akvizice druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v německém vs. českém jazykovém prostředí

Prezentace projektu, který analyzuje problémy, jimž jsou vystaveni ruskojazyční přistěhovalci z hlediska jazykové integrace do nového komunikačního společenství. Předmětem analýzy je komunikační chování příslušníků ruskojazyčné komunity zjišt´ované prostřednictvím terénního výzkumu. Metodou je analýza jazykových chyb, rozvoje komunikačních kompetencí a volby komunikačních strategií. Sleduje se rozvoj komunikačních schopností v L2 v korelaci se sociálními charakteristikami (zejm. věk při příjezdu, délka pobytu). Inovativní je sledování rozdílů akvizice standardní variety a běžné mluvených útvarů v podmínkách diglosie / diaglosie. Cílem je popsat závislost procesu akvizice L2 na povaze nového jazykového prostředí a vytvořit teoretické východisko pro optimalizaci postupu jazykové politiky vzhledem k rusky mluvícím přistěhovalcům, kteří v současnosti představují sociologicky významnou část imigrace do ČR i SRN. Komparativním cílem je analýza nabývání L2 prizmatem vlivu strukturní distance kontaktujících jazyků (ruština – čeština v české části, resp. ruština – němčina v německé části projektu).

15. 5. 2014

Lenka ZAJÍCOVÁ

Čeština v Paraguayi: Problematika jazykové změny u zanikajícího jazyka

Přednáška přiblíží minulost i současnost jazyka české krajanské komunity v Paraguayi. Budou představeny základní charakteristiky mluvy českých krajanů a pozornost bude věnována zejména jevům způsobeným jazykovým kontaktem a jazykovou atrofií. Na analýze vybraných gramatických jevů bude ukázána vysoká míra variantnosti inovací v idiolektech atrofujícího jazyka, z níž lze usuzovat na klíčovou roli komunikace pro systematizaci jazykových změn.

29. 5. 2014

Beseda s prof. Lubomírem DOLEźELEM (nejen) o jeho knize źivot s literaturou (Vzpomínky a rozhovory), Praha: Academia 2013 (edice Paměti)

Prof. Doležel v knize nevzpomíná jen na svůj život „s literaturou“, ale i s jazykem, s lingvistikou a sémiotikou; na studium češtiny a slavistiky na FF UK (kde byli jeho učiteli hlavně B. Havránek, V. Skalička, L. Kopeckij, B. Mathesius); na nasávání atmosféry strukturalistické Pražské školy; na působení v Ústavu pro jazyk český; na spolupráci s J. Vachkem, A. Jedličkou, F. Danešem nebo K. Hausenblasem; na zakládání oddělení matematické lingvistiky v ÚJČ a na zájem o statistickou stylistiku; na pozdější americká setkávání se světovými vědci jako R. Jakobson nebo U. Eco; aj.

12. 6. 2014

Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR

Lexikologicko-lexikografické odpoledne k nedožitým devadesátinám Igora Němce

Odpoledne připomene osobnost a dílo významného představitele moderní české diachronní lingvistiky. V první části vystoupí s odbornými referáty Němcovi kolegové a žáci (jména referujících a témata referátů budou upřesněna), druhá část bude věnována diskusi a osobním vzpomínkám účastníků.